top of page

Dokumentation
ift. LEED

Dashboard.png
troldtekt_leed_banner_logo.jpg

Dokumentation og opsamling af data er kernen i forbindelse med certificering af bygninger. Dette uanset om det er en certificering i relation til LEED eller DGNB. I forbindelse med en LEED-certificering kan SiteHub bidrage til løbende håndtering og indsamling af data og dokumentation, kvalitetskontrol samt innovative løsninger omkring genbrug og genanvendelse af materialer, som kan være med til at understøtte certificeringsprocessen.

I LEED kan man samlet set opnå 110 point fordelt på 8 overordnede kriterier og 45 underliggende faktorer. Herudover er der 12 obligatoriske indikatorer, som er nødvendige at opfylde for at opnå en endelig certificering. En LEED-certificering er opdelt i forskellige niveauer. 

 

SiteHubs aktiviteter på byggepladsen er med til at understøtte 2 overordnede kriterier i LEED’s bæredygtighedscertificering af nybyggeri, hvilket omfatter Sustainable Sites og Marerials & Resources. SiteHub understøtter arbejdet inden for en række af indikatorerne både direkte og indirekte.

 

SiteHub indsamler dokumentation for materialer automatisk og digitalt undervejs i projektet. Det sker gennem integration til distributørerne på markedet,  herunder bl.a. SOLAR, BYGMA, STARK, Brdr Dahl, AO Johansen, XL med flere integrationer under udvikling.

 

SiteHubs tilstedeværelse på pladsen og håndtering af materialerne ind og ud af pladsen betyder ligeledes, at der fast foretages kvalitetskontrol for at sikre, at de rigtige materialer bliver anvendt på byggepladsen samt visuelt inspiceres ift fugt. Det samme gælder ligeledes for håndtering,  kontrol og sortering af de materialer, der ender som affald eller genbrug.

Endelig har SiteHub mulighed for at understøtte en række af de processer, der vedrører genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi i byggeriet, som i flere tilfældet bliver belønnet med point i certificeringssystemet LEED. Ved en tidlig inddragelse i projektet har SiteHub mulighed for at identificere genbrugsmaterialer og -produkter, som kan genbruges i det konkrete projekt eller videresælges til andre projekter. 

"Der er ingen håndværkere, der har valgt deres fag for at ende op som bogholdere på byggepladsen"

Skærmbillede 2022-12-08 kl. 20.10.44.png

SiteHub bidrager konkret til LEED

Sustainable Sites

 

Site Assessment

Site Assessment indbefatter en vurdering af lokationens forhold, miljømæssige, kulturelle og sociale faktorer før designfasen med henblik på at kunne evaluere de bæredygtige muligheder og skabe beslutningsgrundlag for det endelige design. 

 

En del af vurderingen omfatter muligheden for at genanvende eller genbruge eksisterende i byggematerialer i projektet eller til eventuelt videresalg.  

 

Her vil SiteHub medvirke til at kunne identificere og forestå håndtering af disse materialer før og under byggeprocessen, herunder en digital registrering af de enkelte materialer, som udvælges til genbrug og genanvendelse.

Materials & Resources

Building Life-Cycle Impact Reduction

I forbindelse med udarbejdelsen af livscyklusvurderingen for byggeriet har SiteHub mulighed for at bidrage med dokumentation for de anvendte materialer, herunder EPD’ere på de leverede materialer, som også fremgår af selvstændigt punkt nedenfor.

 

SiteHub kan ligeledes bidrage til opgørelse af faserne vedr.  transport til byggepladsen (fase A4) og opførelse/montering (fase A5), som indgår som en forudsætning i udarbejdelsen af en samlet livscyklusvurdering i LEED. 

 

Med SiteHubs platform bliver alle leverancer modtaget på byggepladsen registreret og dokumenteret. Det betyder, at dokumentationen af leverancer indeholder en specifikation af de konkrete materialer, transportform, afstand kørt samt et estimeret CO2-forbrug baseret på det angivne køretøjs udledninger. Dokumentationen omfatter dermed den ‘rigtige’ transportkæde og ikke generiske ruter, hvilket ligeledes anbefales. 

 

I LEED er det muligt at opnå point, såfremt man vælger at genbruge eller genanvende dele af bygningen. SiteHub kan, jf. ovenstående, medvirke til at identificere elementer og byggematerialer, der kan bibeholdes separat og i kombination for at vælge den bedste vej/fremgangsmåde til genbrug. Elementer, der er genbrugt på stedet og/eller kommer fra offsite, kan dermed indgå som en del af genbrugsberegningerne.

Environmental Product Declarations (EPD)

Indikatoren har til hensigt at tilskynde til brug af produkter og materialer, for hvilke der er udarbejdet miljøvaredeklarationer (EPD’er). Det medfører, at der gives point til projektteams, der vælger produkter fra producenter, der har verificeret forbedrede miljømæssige livscykluspåvirkninger og en gyldig EPD.

 

Gennem SiteHubs direkte integration til leverandørerne bliver det muligt ved afslutningen af projektet digitalt at indsamle den relevante dokumentation, herunder EPD’ere, som er påkrævet for de materialer, som er blevet leveret til projektet.

Material Ingredients

LEED ønsker at tilskynde til brug af miljøvenlige produkter og materialer og belønne projektteams for at udvælge produkter, der er verificeret for at minimere brug og generering af skadelige stoffer. 

 

SiteHubs platform indeholder en samlet oversigt over modtagne materialer på pladsen og i de fleste tilfælde en angivelse af deres slutlokation. SiteHub har mulighed for at integrere til leverandøren, hvorved det ved afslutningen af projektet bliver muligt at samle den relevante dokumentation, som er påkrævet for de materialer, som er blevet leveret til projektet. 

 

Det er dog ikke kun i den afsluttende opsamling af dokumentation, at SiteHub kan bidrage til certificeringsprocessen, men SiteHub kan også bidrage til den løbende kvalitetskonbtrol med hensigt på at sikre, at de anvendte materialer også stemmer overens med den fastsatte kravliste for anvendte byggematerialer.

Construction and Demolition Waste Management

Jf. indikatoren i LEED er det et særskilt formål at at reducere bygge- og nedrivningsaffald, der bortskaffes til forbrænding ved at sikre øget genanvendelse og genbrug af  materialer. Der skal bl.a. foretages beregninger, som kan være efter vægt eller volumen, men forudsættes at være konsistente gennem hele projektet.

 

Det er muligt at opnå point gennem effektiv sortering af affaldet i 3 eller 4 affaldsfraktioner eller gennem en effektiv reduktion i mængden af den samlede affaldsvolumen (12,2 kg pr. m2 af bygningens gulvareal).

 

SiteHub etablerer en fast proces på selve byggepladsen, som sikrer, at fraktioner som pap, træ, jern, hård plast med flere frasorteres inden affaldsafhentning og sluses direkte til videresalg. Dette har både en økonomisk gevinst, men reducerer også affaldsmængden markant i både volumen og vægt.

 

SiteHub forestår desuden den miljømæssige korrekte sortering og bortskaffelse af affald. I tillæg hertil opgøres affaldsmængderne i de lovpligtige fraktioner løbende, og der udarbejdes et CO2-regnskab i tilknytning hertil.

Skal vi hjælpe med dit projekt? 

bottom of page