top of page

Dokumentation
ift. LEED

Dashboard.png
troldtekt_leed_banner_logo.jpg

Dokumentation og opsamling af data er kernen i forbindelse med certificering af bygninger. Dette uanset om det er en certificering i relation til LEED eller DGNB. I forbindelse med en LEED-certificering kan SiteHub bidrage til løbende håndtering og indsamling af data og dokumentation, kvalitetskontrol samt innovative løsninger omkring genbrug og genanvendelse af materialer, som kan være med til at understøtte certificeringsprocessen.

I LEED kan man samlet set opnå 110 point fordelt på 8 overordnede kriterier og 45 underliggende faktorer. Herudover er der 12 obligatoriske indikatorer, som er nødvendige at opfylde for at opnå en endelig certificering. En LEED-certificering er opdelt i forskellige niveauer. 

 

SiteHubs aktiviteter på byggepladsen er med til at understøtte 2 overordnede kriterier i LEED’s bæredygtighedscertificering af nybyggeri, hvilket omfatter Sustainable Sites og Marerials & Resources. SiteHub understøtter arbejdet inden for en række af indikatorerne både direkte og indirekte.

 

SiteHub indsamler dokumentation for materialer automatisk og digitalt undervejs i projektet. Det sker gennem integration til distributørerne på markedet,  herunder bl.a. SOLAR, BYGMA, STARK, Brdr Dahl, AO Johansen, XL med flere integrationer under udvikling.

 

SiteHubs tilstedeværelse på pladsen og håndtering af materialerne ind og ud af pladsen betyder ligeledes, at der fast foretages kvalitetskontrol for at sikre, at de rigtige materialer bliver anvendt på byggepladsen samt visuelt inspiceres ift fugt. Det samme gælder ligeledes for håndtering,  kontrol og sortering af de materialer, der ender som affald eller genbrug.

Endelig har SiteHub mulighed for at understøtte en række af de processer, der vedrører genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi i byggeriet, som i flere tilfældet bliver belønnet med point i certificeringssystemet LEED. Ved en tidlig inddragelse i projektet har SiteHub mulighed for at identificere genbrugsmaterialer og -produkter, som kan genbruges i det konkrete projekt eller videresælges til andre projekter. 

"Der er ingen håndværkere, der har valgt deres fag for at ende op som bogholdere på byggepladsen"

Skærmbillede 2022-12-08 kl. 20.10.44.png

SiteHub bidrager konkret til LEED

Sustainable Sites

 

Site Assessment

Site Assessment indbefatter en vurdering af lokationens forhold, miljømæssige, kulturelle og sociale faktorer før designfasen med henblik på at kunne evaluere de bæredygtige muligheder og skabe beslutningsgrundlag for det endelige design. 

 

En del af vurderingen omfatter muligheden for at genanvende eller genbruge eksisterende i byggematerialer i projektet eller til eventuelt videresalg.  

 

Her vil SiteHub medvirke til at kunne identificere og forestå håndtering af disse materialer før og under byggeprocessen, herunder en digital registrering af de enkelte materialer, som udvælges til genbrug og genanvendelse.

Materials & Resources

Building Life-Cycle Impact Reduction

I forbindelse med udarbejdelsen af livscyklusvurderingen for byggeriet har SiteHub mulighed for at bidrage med dokumentation for de anvendte materialer, herunder EPD’ere på de leverede materialer, som også fremgår af selvstændigt punkt nedenfor.

 

SiteHub kan ligeledes bidrage til opgørelse af faserne vedr.  transport til byggepladsen (fase A4) og opførelse/montering (fase A5), som indgår som en forudsætning i udarbejdelsen af en samlet livscyklusvurdering i LEED. 

 

Med SiteHubs platform bliver alle leverancer modtaget på byggepladsen registreret og dokumenteret. Det betyder, at dokumentationen af leverancer indeholder en specifikation af de konkrete materialer, transportform, afstand kørt samt et estimeret CO2-forbrug baseret på det angivne køretøjs udledninger. Dokumentationen omfatter dermed den ‘rigtige’ transportkæde og ikke generiske ruter, hvilket ligeledes anbefales. 

 

I LEED er det muligt at opnå point, såfremt man vælger at genbruge eller genanvende dele af bygningen. SiteHub kan, jf. ovenstående, medvirke til at identificere elementer og byggematerialer, der kan bibeholdes separat og i kombination for at vælge den bedste vej/fremgangsmåde til genbrug. Elementer, der er genbrugt på stedet og/eller kommer fra offsite, kan dermed indgå som en del af genbrugsberegningerne.

Environmental Product Declarations (EPD)

Indikatoren har til hensigt at tilskynde til brug af produkter og materialer, for hvilke der er udarbejdet miljøvaredeklarationer (EPD’er). Det medfører, at der gives point til projektteams, der vælger produkter fra producenter, der har verificeret forbedrede miljømæssige livscykluspåvirkninger og en gyldig EPD.

 

Gennem SiteHubs direkte integration til leverandørerne bliver det muligt ved afslutningen af projektet digitalt at indsamle den relevante dokumentation, herunder EPD’ere, som er påkrævet for de materialer, som er blevet leveret til projektet.

Material Ingredients

LEED ønsker at tilskynde til brug af miljøvenlige produkter og materialer og belønne projektteams for at udvælge produkter, der er verificeret for at minimere brug og generering af skadelige stoffer. 

 

SiteHubs platform indeholder en samlet oversigt over modtagne materialer på pladsen og i de fleste tilfælde en angivelse af deres slutlokation. SiteHub har mulighed for at integrere til leverandøren, hvorved det ved afslutningen af projektet bliver muligt at samle den relevante dokumentation, som er påkrævet for de materialer, som er blevet leveret til projektet. 

 

Det er dog ikke kun i den afsluttende opsamling af dokumentation, at SiteHub kan bidrage til certificeringsprocessen, men SiteHub kan også bidrage til den løbende kvalitetskonbtrol med hensigt på at sikre, at de anvendte materialer også stemmer overens med den fastsatte kravliste for anvendte byggematerialer.

Construction and Demolition Waste Management

Jf. indikatoren i LEED er det et særskilt formål at at reducere bygge- og nedrivningsaffald, der bortskaffes til forbrænding ved at sikre øget genanvendelse og genbrug af  materialer. Der skal bl.a. foretages beregninger, som kan være efter vægt eller volumen, men forudsættes at være konsistente gennem hele projektet.

 

Det er muligt at opnå point gennem effektiv sortering af affaldet i 3 eller 4 affaldsfraktioner eller gennem en effektiv reduktion i mængden af den samlede affaldsvolumen (12,2 kg pr. m2 af bygningens gulvareal).

 

SiteHub etablerer en fast proces på selve byggepladsen, som sikrer, at fraktioner som pap, træ, jern, hård plast med flere frasorteres inden affaldsafhentning og sluses direkte til videresalg. Dette har både en økonomisk gevinst, men reducerer også affaldsmængden markant i både volumen og vægt.

 

SiteHub forestår desuden den miljømæssige korrekte sortering og bortskaffelse af affald. I tillæg hertil opgøres affaldsmængderne i de lovpligtige fraktioner løbende, og der udarbejdes et CO2-regnskab i tilknytning hertil.

Skal vi hjælpe med dit projekt? 

 • Hvordan indsamler SiteHub den nødvendige dokumentation?
  SiteHubs platform understøtter en automatisk dokumentation af materialer, som føres ind eller ud af byggepladsen. Det sker gennem integration til distributørerne på markedet, herunder bl.a. SOLAR, BYGMA, STARK, Brdr Dahl, AO Johansen, XL med flere integrationer på vej. Gennem integrationerne opsamlet information om materialer, herunder typer og mængder, samt tilhørende dokumentation i form af EPD'er, sikkerhedsdatablade, mærkningsordninger m.v.
 • Kan SiteHub bistå med affaldshåndtering på min byggeplads?
  Ja. SiteHub etablerer en fast proces på selve byggepladsen, som sikrer, at fraktioner som pap, træ, jern, hård plast med flere frasorteres inden affaldsafhentning og sluses direkte til videresalg. Dette har både en økonomisk gevinst - men reducerer også affaldsmængden markant i både volumen og vægt. Erfaringerne fra projekterne i Bredgade viser, at en centraliseret håndtering af affald kan reducere volumen af mængderne med minimum 50%.
 • Hvordan hjælper SiteHub med at reducere spild på byggepladsen?
  Med SiteHub som logistikpartner er det derfor muligt at reducere spild ved hjælp af effektiv materialelogistik, som betyder leverancer til rette tid og sted - både fra producent, distributør eller nærlager. Nærlagerfunktionen betyder også, at det er muligt at tilrettelægge mængden af materialer på pladsen, hvorved risikoen for beskadigede materialer reduceres under projektet. Igen viser erfaringerne fra projekter i Amaliegades nærområde - Bredgade og Holmens Kanal - at man kan reducere mængden af materialer der beskadiges til under 0.2%. SiteHub forestår desuden den miljømæssige korrekte sortering og bortskaffelse af affald. I tillæg hertil opgøres affaldsmængderne i de lovpligtige fraktioner løbende, og der udarbejdes et CO2-regnskab i tilknytning hertil.
 • Kan SiteHub bistå med at øge genbrug og genanvendelse?
  Ja. Ved inddragelse tidligt i processen har SiteHub mulighed for at identificere genbrugsmaterialer og -produkter i den eksisterende bygning eller fra andre relevante byggeprojekter, som med fordel kan genbruges eller genanvendes i den nye bygning eller videresælges til andre projekter. SiteHub medvirker til at identificere og forestå håndtering af eksisterende bygningsmaterialer før og under byggeprocessen, herunder en digital registrering af de enkelte materialer, som udvælges til genbrug og genanvendelse. I den sammenhæng kan SiteHub ligeledes bidrage til opfyldelse af den tilknyttede cirkulære økonomi-bonus for mængden af alle materialer, der genbruges eller genanvendes, dvs. afleveres til affaldsmodtager til genbrug eller genanvendelse.
 • Kan SiteHub samle mine EPD'er på projektet?
  Ja. Gennem SiteHubs direkte integration til leverandørerne bliver det muligt ved afslutningen af projektet digitalt at indsamle den relevante dokumentation, herunder EPD’ere, som er påkrævet for de materialer, som er blevet leveret til projektet.
 • Kan SiteHub bistå med kvalitetskontrol af materialer?
  Ja. Det er dog ikke kun i den afsluttende opsamling af dokumentation, at SiteHub kan bidrage til certificeringsprocessen. Såfremt kvalitetstrin 3 eller 4 tilvælges under ENV 1.2 skal der foretages materialekontrol på byggepladsen. Ofte er rådgiveren er nødt til at have folk på pladsen til at foretage overvågning og godkendelse af materialer regelmæssigt, herunder sikre, at det er de rigtige og godkendte produkter, der bliver anvendt på byggepladsen. Det betyder, at der er en dedikeret person, som varetager denne opgave på de store projekter. SiteHub foretager allerede i dag modtagekontrol og kvalitetssikring af en lang række materialer på daglig basis. Det betyder, at SiteHub har mulighed for at foretage en løbende kontrol af materialerne på byggepladsen og en kontrol af, hvorvidt de anvendte materialer også stemmer overens med den fastsatte kravliste for anvendte byggematerialer.
 • Hvordan arbejder SiteHub med fugthåndtering?
  DGNB stiller krav om forebyggelse og afhjælpning af fugt i byggematerialer, så man undgår at bygge fugtige materialer ind - og dermed fremmer udviklingen af skimmel. Også her har SiteHub mulighed for både at foretage den visuelle modtagekontrol - og ikke mindst sikre den optimale opbevaring af materialerne på byggepladsen eller på SiteHubs nærlager.
 • Hvordan registerer SiteHub mit energi- og vandforbrug på byggepladsen?
  I samarbejde med udvalgte partnere opsætter SiteHub sensorer på byggepladsen som registrerer og løbende måler energi- og vandforbruget på byggepladsen. Data fra den løbende registrering fremgår af de dashboards, som SiteHub opsætter for det enkelte byggeprojekt. Her kan byggeledelsen løbende følge udviklingen for de områder, hvor der opsamles data i løbet af projektet.
 • Registrerer SiteHub også mine affaldsmængder?
  Ja. SiteHub håndterer affaldet på din byggeplads. Det indebærer, at der sorteres på så mange fraktioner som muligt. Det gør det muligt at opsamle data for mængderne af de enkelte fraktioner - også fordelt ud over projektets levetid. Denne data bliver ført ind i dashboardet for projektet.
 • Kan jeg få overblik over transporter til og fra byggepladsen?
  Ja. SiteHub registrerer transporter til og fra byggepladsen i platformen. Derved er der overblik over afsender, type, last m.v. Data bliver løbende samlet op og præsenteret i projektets dashboard.
bottom of page