top of page

Dokumentation
ift. DGNB

Dashboard.png
DGNB_Web_01_edited.jpg

SiteHubs aktiviteter på byggepladsen understøtter 8 kriterier i DGNB’s Bæredygtighedscertificering af Nye bygninger og omfattende renoveringer.

 

SiteHub bidrager - direkte eller indirekte - til indhentelse af ca. 300 point. På den måde kan SiteHub med processer og aktiviteter hjælpe med at opnå ca. 10 pct. af en samlet DGNB-certificering. 

 

SiteHub indsamler dokumentation for materialer automatisk og digitalt undervejs i projektet. Det sker gennem integration til distributørerne på markedet,  herunder bl.a. SOLAR, BYGMA, STARK, Brdr Dahl, AO Johansen, XL med flere integrationer under udvikling.

 

SiteHubs tilstedeværelse på pladsen og håndtering af materialerne ind og ud af pladsen betyder ligeledes, at der fast foretages kvalitetskontrol for at sikre, at de rigtige materialer bliver anvendt på byggepladsen samt visuelt inspiceres ift fugt. Det samme gælder ligeledes for håndtering,  kontrol og sortering af de materialer, der ender som affald eller genbrug. 


Endelig har SiteHub mulighed for at understøtte en række af de processer, der vedrører cirkulær økonomi i byggeriet, som i flere tilfældet bliver særskilt belønnet med point i certificeringssystemet. Ved en tidlig inddragelse i projektet har SiteHub mulighed for at identificere genbrugsmaterialer og -produkter, som kan genbruges i det konkrete projekt eller videresælges til andre projekter. 

"Der er ingen håndværkere, der har valgt deres fag for at ende op som bogholdere på byggepladsen"

Skærmbillede 2022-12-08 kl. 20.10.44.png

SiteHub bidrager konkret til DGNB

PRO 2.1 Byggeplads / Byggeproces

SiteHubs processer omkring minimering og sortering af affald gør det muligt at indhente 35 point under indikator 1. Herudover gør SiteHubs tilgang det muligt at opnå en cirkulær bonus på 10 point gennem reduktion af mængden af genereret affald på byggepladsen.

PRO 2.2 Dokumentation af kvalitet i udførelsen

SiteHubs modtagekontrol og datafangst omkring leverancer til byggepladsen medvirker til at skabe en automatisk proces, som understøtter den løbende kvalitetssikring af de anvendte byggematerialer på pladsen. Det omfatter i alt 20 point. 

PRO 2.2. Fugthåndtering

SiteHubs håndtering og sikre opbevaring af materialer på byggepladsen bevirker, at der kan indhentes 10 point.

ENV 1.1 Livscyklusvurdering

SiteHub bidrager til udarbejdelsen af den endelige livscyklusvurdering ved hjælp af dokumentation af materialedata, herunder mængder, type og tilhørende dokumentation.

SiteHub bidrager konkret med dokumentation og beregning for fase A4 og A5, hvilket udgør 10 point.

 

ENV 1.2 Miljøfarlige stoffer

SiteHub foretager allerede i dag modtagekontrol og kvalitetssikring af en lang række materialer på daglig basis. Det betyder, at SiteHub har mulighed for at foretage en løbende kontrol af materialerne på byggepladsen og en kontrol af, hvorvidt de anvendte materialer også stemmer overens med den fastsatte kravliste for anvendte byggematerialer.

SiteHub bidrager under ENV 1.2 til at sikre dokumentation og løbende materialekontrol på byggepladsen og understøtter dermed et valg af kvalitetstrin 3 eller 4 i certificeringen.

 

ECO 1.1 Totaløkonomi

Ved inddragelse  tidligt i processen har SiteHub mulighed for at identificere genbrugsmaterialer og -produkter i den eksisterende bygning eller fra andre relevante byggeprojekter, som med fordel kan genbruges eller genanvendes i den nye bygning eller videresælges til andre projekter.

 

Med SiteHubs tilgang til genbrug og genanvendelse er det muligt at sikre en cirkulær bonus op til 10 point.

 

TEC 1.6 Nedtagning og genanvendelse

Her vil SiteHub medvirke til at identificere materialer til genbrug eller genanvendelse og forestå håndtering af disse materialer før og under byggeprocessen, herunder en digital registrering af de enkelte materialer, som udvælges til genbrug og genanvendelse.

 

SiteHubs processer på pladsen og aktiviteter kan derfor - afhængig af muligheder og målsætning for projektet - bidrage direkte og indirekte op til 70 point. 

 

TEC 1.8 Dokumentation med miljøvaredeklarationer

SiteHubs integrationer understøtter dermed en automatisk indsamling af EPD’ere på projektet, som afhængig af ovenstående krav, kan give op til 100 point til det samlede projekt.

Skal vi hjælpe med dit projekt? 

 • Hvordan indsamler SiteHub den nødvendige dokumentation?
  SiteHubs platform understøtter en automatisk dokumentation af materialer, som føres ind eller ud af byggepladsen. Det sker gennem integration til distributørerne på markedet, herunder bl.a. SOLAR, BYGMA, STARK, Brdr Dahl, AO Johansen, XL med flere integrationer på vej. Gennem integrationerne opsamlet information om materialer, herunder typer og mængder, samt tilhørende dokumentation i form af EPD'er, sikkerhedsdatablade, mærkningsordninger m.v.
 • Kan SiteHub bistå med affaldshåndtering på min byggeplads?
  Ja. SiteHub etablerer en fast proces på selve byggepladsen, som sikrer, at fraktioner som pap, træ, jern, hård plast med flere frasorteres inden affaldsafhentning og sluses direkte til videresalg. Dette har både en økonomisk gevinst - men reducerer også affaldsmængden markant i både volumen og vægt. Erfaringerne fra projekterne i Bredgade viser, at en centraliseret håndtering af affald kan reducere volumen af mængderne med minimum 50%.
 • Hvordan hjælper SiteHub med at reducere spild på byggepladsen?
  Med SiteHub som logistikpartner er det derfor muligt at reducere spild ved hjælp af effektiv materialelogistik, som betyder leverancer til rette tid og sted - både fra producent, distributør eller nærlager. Nærlagerfunktionen betyder også, at det er muligt at tilrettelægge mængden af materialer på pladsen, hvorved risikoen for beskadigede materialer reduceres under projektet. Igen viser erfaringerne fra projekter i Amaliegades nærområde - Bredgade og Holmens Kanal - at man kan reducere mængden af materialer der beskadiges til under 0.2%. SiteHub forestår desuden den miljømæssige korrekte sortering og bortskaffelse af affald. I tillæg hertil opgøres affaldsmængderne i de lovpligtige fraktioner løbende, og der udarbejdes et CO2-regnskab i tilknytning hertil.
 • Kan SiteHub bistå med at øge genbrug og genanvendelse?
  Ja. Ved inddragelse tidligt i processen har SiteHub mulighed for at identificere genbrugsmaterialer og -produkter i den eksisterende bygning eller fra andre relevante byggeprojekter, som med fordel kan genbruges eller genanvendes i den nye bygning eller videresælges til andre projekter. SiteHub medvirker til at identificere og forestå håndtering af eksisterende bygningsmaterialer før og under byggeprocessen, herunder en digital registrering af de enkelte materialer, som udvælges til genbrug og genanvendelse. I den sammenhæng kan SiteHub ligeledes bidrage til opfyldelse af den tilknyttede cirkulære økonomi-bonus for mængden af alle materialer, der genbruges eller genanvendes, dvs. afleveres til affaldsmodtager til genbrug eller genanvendelse.
 • Kan SiteHub samle mine EPD'er på projektet?
  Ja. Gennem SiteHubs direkte integration til leverandørerne bliver det muligt ved afslutningen af projektet digitalt at indsamle den relevante dokumentation, herunder EPD’ere, som er påkrævet for de materialer, som er blevet leveret til projektet.
 • Kan SiteHub bistå med kvalitetskontrol af materialer?
  Ja. Det er dog ikke kun i den afsluttende opsamling af dokumentation, at SiteHub kan bidrage til certificeringsprocessen. Såfremt kvalitetstrin 3 eller 4 tilvælges under ENV 1.2 skal der foretages materialekontrol på byggepladsen. Ofte er rådgiveren er nødt til at have folk på pladsen til at foretage overvågning og godkendelse af materialer regelmæssigt, herunder sikre, at det er de rigtige og godkendte produkter, der bliver anvendt på byggepladsen. Det betyder, at der er en dedikeret person, som varetager denne opgave på de store projekter. SiteHub foretager allerede i dag modtagekontrol og kvalitetssikring af en lang række materialer på daglig basis. Det betyder, at SiteHub har mulighed for at foretage en løbende kontrol af materialerne på byggepladsen og en kontrol af, hvorvidt de anvendte materialer også stemmer overens med den fastsatte kravliste for anvendte byggematerialer.
 • Hvordan arbejder SiteHub med fugthåndtering?
  DGNB stiller krav om forebyggelse og afhjælpning af fugt i byggematerialer, så man undgår at bygge fugtige materialer ind - og dermed fremmer udviklingen af skimmel. Også her har SiteHub mulighed for både at foretage den visuelle modtagekontrol - og ikke mindst sikre den optimale opbevaring af materialerne på byggepladsen eller på SiteHubs nærlager.
 • Hvordan registerer SiteHub mit energi- og vandforbrug på byggepladsen?
  I samarbejde med udvalgte partnere opsætter SiteHub sensorer på byggepladsen som registrerer og løbende måler energi- og vandforbruget på byggepladsen. Data fra den løbende registrering fremgår af de dashboards, som SiteHub opsætter for det enkelte byggeprojekt. Her kan byggeledelsen løbende følge udviklingen for de områder, hvor der opsamles data i løbet af projektet.
 • Registrerer SiteHub også mine affaldsmængder?
  Ja. SiteHub håndterer affaldet på din byggeplads. Det indebærer, at der sorteres på så mange fraktioner som muligt. Det gør det muligt at opsamle data for mængderne af de enkelte fraktioner - også fordelt ud over projektets levetid. Denne data bliver ført ind i dashboardet for projektet.
 • Kan jeg få overblik over transporter til og fra byggepladsen?
  Ja. SiteHub registrerer transporter til og fra byggepladsen i platformen. Derved er der overblik over afsender, type, last m.v. Data bliver løbende samlet op og præsenteret i projektets dashboard.
bottom of page